سوکت کوئل 2000 و مدول بخاری

60,000 تومان

سوکت کوئل 2000 و مدول بخاری، قطعه ساده و کوچکی بوده که وجود آن در سیستم احتراق ماشین‌ امری ضروری است.

سوکت کوئل 2000 و مدول بخاری
سوکت کوئل 2000 و مدول بخاری