سنسور دریچه گاز پراید- فلش
سنسور دریچه گاز پراید- فلش