سنسور کیلومتر پیکان

120,000 تومان

سنسور کیلومتر پیکان، به سنسور سرعت یا دنده کیلومتر نیز معروف بوده و وظیفه آن نشان دادن میزان سرعت خودرو به راننده است.

سنسور کیلومتر پیکان
سنسور کیلومتر پیکان