موتور شیشه شور سیم کوتاه پراید
پمپ شیشه شور سیم کوتاه پراید