غلاف کیلومتر پراید

125,000 تومان

وظیفه غلاف کیلومتر پراید که به آن دنده کیلومتر نیز می‌گویند، نشان دادن میزان سرعت خودرو است.

غلاف کیلومتر پراید
غلاف کیلومتر پراید