شمع پایه بلند اتولایت 5325 (دست 4 عددی)
شمع پایه بلند اتولایت 5325 (دست 4 عددی)