سنسور دریچه گاز ساژم پژو- پرشیا - سمند
سنسور دریچه گاز ساژم پژو 405- پرشیا – سمند