مغزی سوئیچ پراید

تومان

مغزی سوئیچ پراید، از قطعات داخلی خودرو بوده که باتری را به استارت متصل می‌کند. این قطعه باعث می‌شود باتری موج قدرتمندی از انرژی را به استارت بفرستد و ماشین روشن شود.

مغزی سوئیچ پراید
مغزی سوئیچ پراید