گیربکس استارت پراید

460,000 تومان

گیربکس استارت پراید، بخشی از سیستم انتقال ماشین است. در واقع تمام اتومبیل‌ها برای حرکت نیاز به یک عامل تولید کننده‌ نیرو و یک عامل انتقال دهنده‌ آن دارد.

گیربکس استارت پراید
گیربکس استارت پراید