تقویت استارت همه خودروها

90,000 تومان

تقویت استارت همه خودروها یا اتوماتیک استارت که به آن رله کمک استارت نیز می‌گویند، بر روی خودروهایی که استارت‌زنی در آنها ضعیف است، انجام می‌شود.

تقویت استارت
تقویت استارت همه خودروها