بست زیپی 40 سانتی متر (100 عددی)

150,000 تومان

کاربرد بست زیپی 40 سانتی متر (100 عددی ، ترکیه ای) در خودرو، سفت کردن و متصل کردن چند قطعه و یا سیم به یکدیگر است.

بست زیپی 30 و 40 سانتی متر (1)
بست زیپی 40 سانتی متر (100 عددی)