آرمیچر استارت پراید قدیم

1,471,200 تومان

وظیفه آرمیچر استارت پراید قدیم، تامین نیروی اولیه برای روشن کردن موتور خودرو است.

آرمیچیر استارت پراید قدیم
آرمیچر استارت پراید قدیم