آنتن پیکان

145,000 تومان

برای مثال آنتن‌های میدان الکتریکی از میله و صفحه‌های تخت ساخته می‌شود اما آنتن‌های مورد استفاده در میدان مغناطیسی باید یه شکل حلقه‌هایی از سیم تولید شوند.

آنتن پیکان
آنتن پیکان