سنسور میل سوپاپ روا

400,000 تومان

سنسور میل سوپاپ روا، اطلاعات مربوط به باز بودن هر سوپاپ در یک سیلندر خاص را به واحد کنترل خودرو ارسال می‌کند.

سنسور میل سوپاپ روا
سنسور میل سوپاپ روا