آفتامات دینام ریو

450,000 تومان

وظیفه آفتامات دینام ریو، تنظیم ولتاژ شارژ تولید شده توسط دینام است.

آفتامات دینام ریو
آفتامات دینام ریو