کنستر بنزین سمند EF7

350,000 تومان

کنستر بنزین سمند EF7، در خروجی باک اتومبیل نصب شده و بخار بنزین را جذب می‌کند.

کنستر بنزین سمند EF7
کنستر بنزین سمند EF7