کلید بالابر سمند اتو
کلید شیشه بالابر سمند اتو (ایرانی)