شاه فیوز پراید (فیوز ضربه آهسته)
شاه فیوز پراید (فیوز ضربه آهسته)