سوکت تبدیل دینام پراید نری

45,000 تومان

سوکت تبدیل دینام پراید نری، از قطعات مهم در سیستم برقی خودرو بوده و واسطه‌ای میان اجزای برقی خودرو و سیم‌ها در سیستم دینام است.

سوکت تبدیل دینام پراید نری
سوکت تبدیل دینام پراید نری