تیغه برف پاک کن L90
تیغه برف پاک کن 20،20 L90 – خاور