شلگیر جلو چپ ام وی ام 550
شلگیر جلو چپ ام وی ام 550