جدول عیب یابی و رفع عیوب خودرو

صفحه اصلی

عیب رفع عیب علت‌های احتمالی
استارت موتور را نمی چرخاند
(نور چراغ جلو کم است.)
باطری را شارژ کنید، سیستم شارژ را کنترل نمایید.

باطری راتعویض نمایید.

پست های باطری را تمیز یا تعویض نمایید. اتصال برق باطری و موتور استارت را محکم کنید.

باطری ضعیف است.

باطری معیوب است.

کابل های باطری خورده و زنگ زده، یا اتصالها شل است.

استارت موتور را نمی چرخاند.
(نور چراغ جلو خوب است.)
تعویض نمایید.

جا شیار دنده استارت را تمیز نمایید.

تعمیر و یا تعویض نمایید.

تعویض نمایید.

سولونوئید استارت معیوب است.

بندیکس کثیف و یا معیوب است.

استارت معیوب است.

سوئیج استارت معیوب است.

موتور آرام می چرخد ولی روشن نمی شود. باطری را شارژ کنید، سیستم شارژ را کنترل کنید.

تعویض نمایید.

پست های باطری را تمیز و یا عوض کنید. اتصال های استارت را محکم کنید.

تمیز و یا تعویض نمایید.

تعمیر و یا تعویض نمایید.

فیلتر و روغن موتور را تعویض نمایید.

باطری ضعیف است.

باطری معیوب است.

کابل های باطری خراب، یا اتصال ها شل است.

اتصال بدنه موتور خوب نیست

استارت خراب است

روغن داخل موتور سفت است.

گردش موتور عادی است ولی روشن نمی شود. جرقه سر شمع ها کنترل کنید.

خروجی کوئل را کنترل کنید.

شکستگی در دلکو و چکش برق را بررسی کنید و از نظر نداشتن رطوبت مطمئن شوید، هنگامی که جرقه ای از سر سیم کوئل به دلکو مشاهده نشد اتصال های مدارجرقه و پلاتین را کنترل کنید.اگر سرشمع ها برق وجود دارد، عیب مربوط به سوخت است.

فیلتر هوا را بردارید و عمل ساسات را بررسی کنید، اگر لازم باشد با فشار آرام انگشت آن را کمک کنید. روغن زدن به محور دریچه کاربراتور ممکن است کمک کند. اتصال بنزین از کاربراتور را شل کرده استارت بزنید و پمپ شدن بنزین را بررسی کنید.

به داخل کاربراتور نگاه کنید گاز بدهید. رطوبت یا خشکی آن را تماشا کنید، اگر خشک بود مسیر پمپ شتاب دهنده را تمیز کنید، درصورتیکه مرطوب باشد شمعها را درآورده و پس از تمیز کردن آنها را از لحاظ فاصله تنظیم کنید.

بنزین داخل باک را کنترل کنید ممکن است بنزین نداشته باشد و درجه اشتباه نشان می دهد.

اتصال بدنه موتور پمپ بنزین را چک کنید و به پمپ تقه بزنید، اگر شروع به پمپ کردن بنزین کرد، پمپ را سوار کنید.

در صورتیکه کار نکرد به متخصص رجوع کنید. مطمئن شوید که مسیر از مخزن بنزین تا پمپ بنزین باز است، سر پمپ را بردارید و فیلتر پمپ را تمیز کنید و مطمئن شوید موقعی که سر پمپ را دوباره بستید محکم است و راه نفوذ هوا بسته شده است. لوله ها را از نظر نشت هوا کنترل کنید و در صورتیکه عیبی پیدا نکردید باید با متخصص مشورت کنید.

خرابی سیستم جرقه.

جرقه سر شمع مشاهده نمی شود.

جرقه سر شمع مشاهده می شود.

در صورتی که بنزین به کاربراتور می رسد.

بنزین به کاربراتور نمی رسد.

اگر پمپ بنزین الکتریکی باشد.

در صورتی که پمپ مکانیکی باشد.

جرقه پس می زند، در داخل کاربراتور صدا ایجاد می کند. کنترل و دوباره تنظیم کنید.

کاملا خشک نموده و ترتیب جرقه را کنترل کنید.

دلکو نامیزان است.

در دلکو و نقطه های اتصال مرطوب است.

موتور روشن شده ولی دوباره خاموش می شود. به قسمت ” گردش موتور عادی ولی روشن نمی شود.”. رجوع کنید با تکیه بر مسئله ساسات جرقه و شمع ها. خرابی در سیستم بنزین و یا سیستم جرقه است.
در دور آرام موقعی که موتور سرد است خاموش می شود. تنظیم کنید.

فیلتر هوا را بردارید و کار ساسات را کنترل کنید.

پیچ گاز احتیاج به تنظیم دارد.

ساسات درست کار نمی کند.

هنگامی که موتور گرم است در دور آرام موتور خاموش می شود. در صورتیکه امکان داشته باشد پیچ گاز را زیاد کنید.

اگر ممکن است سوخت دور آرام را تنظیم کنید.

تمیز کنید.

عمل ساسات را کنترل کنید.

پلاتین را تنظیم کنید و در صورتیکه فرسوده باشد، تعویض نمایید.

سطح شناور را به مقدار مشخص شده تنظیم کنید. والوهای سوزنی را تمیز کنید.

اتصالهای کاربراتور به منیفولد را محکم کنید. لوله مکش منیفولد را کنترل نمایید.

دور آرام در دور کمی است.

مخلوط بنزین و هوای دور آرام تنظیم نیست.

پیچ هوا میزان نیست.

ساسات گیر کرده است.

پلاتین درست تنظیم نیست و یا خال زده است.

کاربراتور خفه کار می کند.

نشتی در لوله مکش (لوله منیفولد)

دور آرام موتور (سلو) نرم نیست. سرعت سوخت دور آرام را به مقدار مشخص تنظیم کنید.

پلاتین را عوض ، تمیز و یا تنظیم کنید.

فاصله دهانه شمعها را تنظیم نمایید.

تنظیم کنید.

اتصالهای کاربراتور را به منیفولد محکم کنید.

فیلرگیری کنید.

مخلوط هوا و بنزین تنظیم نیست.

پلاتین خال زده، کثیف و یا درست تنظیم نشده است.

شمعها کثیف و یا نامیزان است.

دلکو میزان نیست.

نشتی در لوله مکش (لوله منیفولد)

فاصله ساق سوپاپها و چکشی ها میزان نیست.

شتاب اتومبیل کم است. تنظیم کنید.

پیچها را محکم کنید و در صورتیکه واشر خراب شده باشد، تعویض نمایید.

سوراخها و والوهای سوزنی را تمیز کنید.

مطمئن شوید که تمام گاز داخل اتومبیل برابر تمام گاز کاربراتور است، در صورتی که لازم باشد تنظیم کنید.

قطعات فرسوده و یا خراب شده را تعویض نمایید. دلکو را طبق مشخصات موتور تنظیم کنید، گرفتگی داخل لوله آوانس مکش را برطرف نمایید واتصالات را محکم کنید.

تنظیم دلکو صحیح نیست.

در لوله مکش نشتی وجود دارد

سوخت کافی نیست.

بازوهای اهرمهای گاز میزان نیست.

آوانس اتوماتیک دلکو صحیح نیست.

موتور ریپ می زند. تمیز کنید و یا تعویض نمایید.

مدار جرقه، چکش برق و وایرهای سیستم جرقه را بررسی کنید تا مطمئن شوید که تمام قطعات سیستم خشک و تمیز است.

تمام قطعات متصل به منیفولد را محکم کنید.

در صورتیکه لازم باشد تمیز کنید.

سوزن شناور را تمیز کنید. سطح شناور را کنترل کنید.

اگزوز را تعمیر کنید.

شمع ها خراب شده است.

مدار جرقه خراب است.

در لوله های تنفسی نشتی است.

بنزین کافی نیست و یا با آب مخلوط شده است.

خفه کردن کاربراتور.

سیستم اگزوز گرفته است.

موتور دارای قدرت کمی است تنظیم کنید.

تعمیر و یا تنظیم نمایید.

تمام قطعات متصل به منیفولد را محکم کنید.

فیلر گیری کنید.

فشار را اندازه بگیرید.

سوخت رسانی به کاربراتور و والوهای سوزنی را بررسی کنید.

مطمئن شوید که تمام گاز داخل اتومبیل برابر تمام گاز کاربراتور است.

دلکو تنظیم نیست.

آوانس اتوماتیک خلاء خراب است.

در مسیر لوله های تنفسی نشتی است.

فیلر سوپاپ ها صحیح نیست.

فشار کمپرس کم است.

بنزین کافی نمی رسد.

اهرم گاز خارج از تنظیم است.

در دور آرام موتور خاموش
می شود ولی در بقیه مواقع عادی کار می کند.
طوری تنظیم کنید که دور آرام موتور افزایش یابد.

تمیز کنید.

تمام قطعاتی که متصل به منیفولد هستند، کنترل کنید و در صورتیکه محکم نبودند محکم کنید.

پیچ گاز احتیاج به تنظیم دارد.

سوراخ هوایی سلو (دور آرام) مسدود شده است.

در لوله مکش نشتی است.

در درجه حرارت عادی موتور آب از لوله اگزوز خارج می شود. تعویض نمایید.

تعمیر کنید.

واشر سرسیلندر سوخته است.

سرسیلندر ترک برداشته

موتور در سرعتهای زیاد ریپ می زند. تمام اتصالهای داخل دلکو را تمیز و محکم نمائید و وضعیت آن را کنترل کنید.
پلاتین را کنترل و تنظیم کنید
تمیز و یا تنظیم نمایید.
سر وایرها در مدار جرقه شل یا کثیف است.

پلاتین سوخته و یا فاصله ها تنظیم نیست.

شمع ها خراب است.

داغ کردن موتور نشتی و یا کمبود آب را کنترل کنید ولی قبل از اضافه کردن آب نیم ساعت جهت خنک شدن موتور صبر کنید.

سفتی تسمه پروانه را به مقدار مشخص شده تنظیم کنید و در صورتی که تسمه خراب شده باشد تعویض نمایید.

تعویض نمایید.

واشر درب رادیاتور را کنترل کنید و مطمئن شوید که در حالت خوبی است و درب رادیاتور نسبت به درجه حرارتهای متفاوت مناسب عمل می کند، در غیر این صورت تعویض نمایید.

مسیر را تمیز کنید.

ترموستات خراب شده را با یک ترموستات مناسب درجه حرارت کارکرد موتور تعویض نمایید.

طبق مشخصات داده شده در کاتالوگ، اتومبیل را تنظیم کنید.

پمپ آب را تعمیر و یا تعویض نمایید.

اتصال لوله را از نظر نشت کنترل کنید.

مسیرها را به وسیله گریس حل شده در آب باز کنید. از به کار بردن وسایل خشن خوداری کنید.

از متخصص کمک بگیرید.

کمبود آب در سیستم خنک کننده.

تسمه پروانه شل است.

لوله های جنت خراب است.

درب رادیاتور خراب و یا مناسب نیست

مدار دستگاه خنک کننده گرفتگی دارد.

ترموستات خراب است.

دلکو میزان نیست.

پمپ آب خراب و یا نشت می کند.

عیب در لوله خارجی اتصال به رادیاتور جهت تنظیم و خروج بخار آب.

راههای عبور هوا به رادیاتور مسدود شده مخصوصا مسیرهای عمود بر رادیاتور. (پروانه، مگس و آشغال مسیر عبور هوا را مسدود کرده).

ترمال سوئیچ پروانه برقی خراب است.

داغ کردن موتور اگر گرفتگی وجود دارد بر طرف سازید. لوله مکشی را چک کنید. آوانس دلکو را طبق مشخصات داده شده در کاتالوگ اتومبیل تنظیم کنید.

قطعات فرسوده را تعویض نمایید.

آوانس اتوماتیک دلکو خراب است.
در موقع روشن کردن موتور در هوای سرد از موتور صدای غیر عادی شنیده می شود. موتور را متوقف کنید و اتومبیل را به محل گرم ببرید تا یخها آب شود.

محکم کنید.

در صورتیکه جای گریس خور نداشته باشد ماده ای که توسط سازتده اتومبیل معرفی شده است به آب اضافه کنید.

با یک یا دو قطره روغن سبک روغن کاری کنید.

از متخصص کمک بگیرید.

به علت یخ زدن، پمپ آب کار نمی کند و تسمه روی پولی هرز کار می کند.

تسمه پروانه شل است.

بلبرینگ پمپ آب احتیاج به گریس دارد.

بلبرینگهای دینام احتیاج به روغنکاری دارد.

خرابی فرمان هیدرولیک.

پمپ آب نشت می کند. تعمیر و یا از پمپ نو استفاده کنید. کاسه نمد خراب شده.
وجود دائمی حباب هوا در رادیاتور و داغ کردن موتور. در صورتیکه شکستگی مشاهده نگردید از واشر نو استفاده کنید. واشر سر سیلندر سوخته و یا سر سیلندر ترک برداشته است.
رادیاتور مرتبا آب کم می کند. لوله ها را بررسی کنید، اگر لازم بود تعویض نمایید. واشر سرسیلندر را در صورتیکه لازم بود تعویض نمایید.

نشتی آب به داخل موتور را با استفاده از گیج روغن و بالا آمدن سطح روغن می توان کنترل نمود. در حالت خیلی بد روغن بصورت سفید رنگ است. بخار اضافی لوله اگزوز را کنترل کنید.

نشتی خارجی (معمولا محل نشت گچ و شوره می زند).

نشت به داخل موتور.

موتور زیاد بنزین مصرف می کند. کاربراتور را تنظیم کنید.

فیلتر هوا را تمیز و یا تعویض نمایید.

ساسات را رفع گیر نمایید.

کاربراتور احتیاج به تنظیم دارد.

گرفتگی در ورود هوای مکشی است.

ساسات گیر کرده است.

موتور مرتبا روغن کم می کند و دود آبی از اگزوز خارج می شود. ازمتخصص کمک بگیرید. خوردگی سیلندر، پیستون، رینگ (ها) و یا خرابی کاسه نمد روی گاید سوپاپها.
دود اگزوز عادی است ولی مرتبا باید روغن به موتور اضافه شود. موتور را کاملا بشوئید و موتور را درحالت گرم نگه دارید و نشت آن را کنترل کنید، واشرهای لازم را تعویض و یا پیچ آنها را محکم کنید.

تمیز کنید.

وجود کمپرس. از متخصص کمک بگیرید، ممکن است احتیاج به تعمیر نداشته باشد.

روغن ریزی موتور.

مجرای تخلیه هوای موتر کثیف و یا بسته است.

فشار زیاد در داخل کارتل.

چراغ روغن خاموش نمی شود. ارتفاع روغن داخل کارتل را بررسی کنید.

سیم چراغ اخطار روغن را از موتور قطع کنید. در صورتیکه روشن ماند در سیستم سیم کشی اشکالی وجود دارد و در صورتی که خاموش شود در سوئیچ فشار روغن اشکالی وجود دارد. قبل از اینکه دوباره موتور را روشن کنید از متخصص کمک بگیرید.

ماشین را پیش متخصص ببرید.

عدم وجود روغن در موتور.

خرابی چراغ اخطار روغن و یا اشکال در فشار روغن.

سیستم فشار روغن موتور خراب است.

هنگام چرخش به طرفین چراغ روغن روشن می شود. روغن اضافه کنید. ارتفاع روغن پائین است.
هنگام زیاد شدن دور موتور چراغ روغن خاموش می شود. در صورتیکه روغن مناسب به کاربرده شده از متخصص کمک بگیرید. کافی نبودن فشار روغن در دورهای کم موتور.
فشار روغن هنگام روشن کردن موتور درهوای سرد زیاد نمی شود. ارتفاع روغن را بررسی کنید.

موتور را متوقف کنید و با متخصص مشورت کنید.

روغن کافی نیست.

خرابی در سیستم فشار روغن.

فشار روغن هنگام رانندگی بطور ناگهانی افت پیدا می کند. از نظر نشت روغن آن را کنترل کنید و پس از تعمیر، روغن اضافه کنید. با احتیاط رانندگی کنید، مجددا آن را بررسی کنید.

موتور را خاموش کنید وآن رامجددا روشن نکنید و از متخصص کمک بگیرید.

سطح روغن پائین است.

خرابی در سیستم فشار روغن.

وقتی موتور کار می کند چراغ اخطار دینام روشن باقی می ماند. زغالها را چک کنید. در صورتیکه لحیم ها ذوب شده باشد تعویض و یا تعمیر لازم است.

آفتامات و اتصال بدنه آن را چک کنید. در صورتیکه قطع اتصال مشهودی وجود نداشت از متخصص کمک بگیرید.قسمتهایی که قطع شده اند نباید موقعی که موتور کار می کند وصل نمود.

تسمه پروانه پاره شده است.

دینام برق تولید نمی کند.

دینام برق نمی دهد ولی به نظر می رسد که کار می کند.

اتومبیل هنگام رانندگی لرزش دارد. پیچهای چرخ رامحکم کنید. در صورتیکه حالت خاصی در تایر مشاهده نمودید یا متخصص مشورت کنید. از تایرهای نو استفاده کنید.

بلافاصله تعویض نمایید.

از پروانه نو استفاده کنید.

بلبرینگ نو بکار ببرید.

چرخ ها لق شده یا تایرها بالانس نیست (بالانس نبودن تایر از لرزش در آوردن ماشین در سرعت معینی قابل تشخیص است). تایرها آسیب دیده و یا اینکه مناسب نیستند

چهار شاخه شل و یا خورده شده یا اینکه میل گاردان آسیب دیده است.

پره پروانه شکسته است.

بلبرینگ جلو خراب است.

اتومبیل در دنده است ولی حرکت نمی کند (اگر میل گاردان بگردد). از متخصص کمک بگیرید شاید احتیاج به جرثقیل باشد.

از متخصص کمک بگیرید شاید احتیاج به جرثقیل باشد.

خار محور، یا میل پلس بریده است.

قسمت اکسل عقب خراب است.

اتومبیل در دنده است ولی حرکت نمی کند (اگر میل گاردان نگردد). سطح روغن دنده اتوماتیک را چک کنید، در صورتیکه صحیح بود از متخصص کمک بگیرید. جعبه دنده اتوماتیک خراب است.
پس از خلاصی کلاچ صدا می کند. لقی را مرتفع سازید. اهرم کلاچ اشتباه تنظیم شده است.
هنگام درگیری کلاچ صدا می کند. تعویض نمایید.

در صورتیکه امکان داشته باشد تعویض و یا گریسکاری نمایید.

بلبرینگ کلاچ خورده شده یا آسیب دیده.

بوش فلایول (انتهای میل لنگ)خشک است.

ترمز صدای غیرعادی دارد. در صورتیکه لازم باشد کاسه چرخ یا دیسک ها را تعویض نمایید.

از لنت های نو استفاده کنید.

اتصالات شل شده . دیسک یا کاسه چرخ خورده و یا خراب شده اند.

لنت ها آسیب دیده اند.

هنگام ترمز، اتومبیل به یک سو کشیده می شود. تمام ترمزها را تنظیم کنید.

واشرها را تعویض نمایید.

پیستون آن را آزاد کنید و یا سیلندر چرخ را کاملا تعویض نمایید.

یکنواخت نبودن تنظیم ترمزها.

از لنت چرخ مقابل سمتی که می کشد روغن بیرون زده.

سیلندر ترمز چرخ مقابل که می کشد، گیرکرده.

خلاصی پدال زیر پا زیاد است تنظیم کنید و در صورتیکه فرسوده باشند تعویض نمایید.

تنظیم کنید.

لنت کفشکها احتیاج به تعویض و یا تنظیم دارد.

اهرم فشاردهنده روغن در داخل سیلندر اصلی دارای لقی زیادی است.

هنگام فشار روی ترمز ، لرزش حس می شود. تعویض نمایید.

در اثر کار کردن به تدریج خوب خواهد شد.

تنظیم ویا تعویض نمایید.

دیسک سالم نیست ، کاسه چرخ شکسته و یا خط برداشته است.

لنتها نو و کارنکرده هستند.

بلبرینگ چرخ ها لقی دارند.

ترمز دو پا کار می کند. هواگیری نموده و ترمزها را تنظیم کنید.

اگر واشر عیبی ندارد سیلندر را تعویض نمایید.

عیب را برطرف کنید.

وجود هوا در داخل سیستم.

پیستون و سیلندر اصلی خراب است.

نشت جزئی در سیستم.

نیروی بیش از حد برای ترمز کردن لازم است. تعمیر و یا تنظیم کنید.

اثر خلاء روی بوستر را کنترل کنید.دست روی بوستر بگذارید در صورتیکه عملی از بوستر موقعیکه موتور کار می کند احساس نشد از متخصص کمک بگیرید.

سیلندر چرخ گیر کرده است.

بوستر کار نمی کند.

ترمز گیر می کند. دوباره تنظیم کنید.

با بکار بردن سنجاق آن را باز کنید.

آزاد یا تعویض نمایید.

تمیز کرده ، روغن کاری نمایید و عمل آن را چک کنید.

تعویض نمایید.

دوباره تنظیم کنید و جای بازی اضافه به پیستون و سیلندر داده شود.

روغن اشتباهی مصرف شده است آن روغن را خالی کرده روغن جدید بکار ببرید.

لنتها خیلی نزدیک به کاسه چرخ تنظیم شده اند.

سوراخهای درب مخزن روغن مسدود شده است.

پیستون و سیلندر چرخها گیر کرده.

سیم ترمز دستی گیر کرده.

فنر آزاد کن لنتهای ترمز ضعیف و یا شکسته شده است.

اهرم سیلندر اصلی تنظیم نیست.

گردگیرهای سیلندر ترمز حل شده.

ترمز داغ و یا دود می کند. لنتها را باید تنظیم کنید.

توقف کنید کنید و اجاز دهید خنک شود.

لنتها با کاسه چرخ در تماس است.

استفاده زیاد از ترمز هنگام پایین آمدن از یک شیب طولانی.

ترمز بطور ناگهانی از کار می افتد. با مکانیک ماهر تماس حاصل کنید.

تعویض نمایید.

لوله ترمز بریده و یا نشتی در سیستم ترمز وجود دارد.

اجزا داخل پمپ و یا سیلندرهای ترمز فرسوده